มีพาสปอต 2 เล่ม ไทยเล่ม ฝรั่งเศสเล่ม

Posté par: Dutsadi Commentaires: 0

สำหรับคนไทยที่มี 2 สัญชาติ ทั้งสัญชาติไทย และสัญชาติฝรั่งเศส นั้นอาจจะงงๆว่า จะใช้เล่มไหนเดินทางเข้า-ออกประเทศไทยดีนะ? ถ้าเราเข้าไปดูที่เว็บไซต์สถานทูตไทยประจำกรุงปารีส ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนและเข้าใจง่ายว่า

หากผู้เดินทางใช้หนังสือเดินทางเล่มใดเข้าประเทศ เมื่อเดินทางออกก็ต้องใช้หนังสือเดินทางเล่มนั้น 

ทำไมล่ะ?

ก็เพราะว่า « จะทำให้การบันทึกข้อมูลการเดินทางเข้า-ออกประเทศไทย ในฐานข้อมูลการตรวจคนเข้าเมือง ไม่สมบูรณ์ ซึ่งอาจสร้างความสับสนและนำไปสู่ความผิดฐานเข้า-ออกเมืองโดยผิดกฎหมายของตัวผู้เดินทาง ทั้งนี้ ผู้ใช้หนังสือเดินทางไทยเข้าประเทศไทยแต่ใช้หนังสือเดินทางต่างประเทศตอนขาออก อาจโดนข้อหาอยู่ในประเทศไทยเกินกว่าที่ได้รับอนุญาต ส่วนผู้ใช้หนังสือเดินทางต่างประเทศเข้าประเทศไทยแต่ใช้หนังสือเดินทางไทยตอนขาออก จะทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองไม่สามารถตรวจพบข้อมูลการเดินทางเข้าไทยก่อนหน้านั้น »

และถ้าเราใช้พาสปอตฝรั่งเศสเดินทางเข้าไทย เราจะต้องดำเนินการตามระเบียบที่กำหนด

สำหรับผู้ที่ใช้พาสปอตฝรั่งเศสเดินทางเข้าประเทศไทย

ผู้เดินทางที่ใช้หนังสือเดินทางต่างประเทศแจ้งเข้าเมือง จะได้รับอนุญาตให้พำนักในประเทศไทยภายในระยะเวลาที่กำหนดตามประเภทการตรวจลงตราที่ผู้เดินทางได้รับ (อาทิ ท่องเที่ยว 60 วัน หรือคนอยู่ชั่วคราว 90 วัน) หรือบางประเทศได้รับยกเว้นการตรวจลงตรา (สิทธิ ผ.30 / ผ.ผ.14 / ผ.ผ.30 / ผ.ผ.90) ซึ่งผู้เดินทางจะต้องเดินทางออกก่อนการอนุญาตนั้นสิ้นสุดลง ดังนั้นหากผู้เดินทางประสงค์จะพำนักอยู่ต่อ ในประเทศไทยระยะยาว ผู้เดินทางจะต้องปฏิบัติตามระเบียบ/ข้อบังคับในการขออนุญาตขยายเวลาพำนัก กับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในฐานะคนต่างชาติ

*ข้อมูลข้างต้นมาจาก สถานทูตไทยประจำปารีส ผู้เดินทางควรเข้าไปอัพเดทข้อมูลก่อนการเดินทางทุกครั้ง