ขั้นตอนการแปลและการรับรองเอกสาร

Posté par: sornin Commentaires: 0

ก่อนที่จะนำเอกสารทุกชนิดที่ออกจากฝ่ายราชการที่ไทยมาใช้ที่ประเทศฝรั่งเศสจำเป็นจะต้องผ่านขั้นตอนดังต่อไปนี้

1)เอกสารจะต้องผ่านการรับรองที่กองสัญชาติและนิติกรณ์กรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศที่ประเทศไทยก่อน

สถานที่ให้บริการรับรองนิติกรณ์เอกสาร

 • กองสัญชาติและนิติกรณ์ :123 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10210 อาคารกรมการกงสุล ชั้น 3
 • สำนักงานสัญชาติและนิติกรณ์ สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT คลองเตย :บริเวณเมโทร มอลล์ Metro mall
 • สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่ : ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ชั้น 1 อาคารรวงผึ้ง 2 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุบลราชธานี : อาคารศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 1 ด้านหลังฝั่งทิศตะวันตก จังหวัดอุบลราชธานี
 • สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สงขลา : สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สงขลา ถนนแหลมสนอ่อน ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000

*** สำหรับสำนักงานหนังสือชั่วคราวทั้ง 3 แห่งในต่างจังหวัด ควรที่จะติดต่อไปล่วงหน้าเพื่อสอบถามว่าเปิดทำการหรือไม่ก่อนที่เดินทางไป

เอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อขอรับการนิติกรณ์

ตัวอย่างเช่นหากต้องการับรองใบสูติบัตรเอกสารที่ต้องเตรียมคือ

 • สูติบัตรตัวจริง / ต้นฉบับเอกสารคัดสำเนา+ สำเนา 
 • บัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของเอกสาร
 • หากเจ้าของเอกสารไม่สามารถไปยื่นเอกสารได้ด้วยตนเองสามารถทำหนังสือมอบอำนาจให้คนอื่นไปทำให้ได้

*การมอบอำนาจในประเทศไทย : หนังสือมอบอำนาจ พร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท ซึ่งสามารถหาซื้อได้ที่ไปรษณีย์ ,7-11 บางสาขา ,ร้านบีทูเอส หรือสถานที่ราชกาลต่างๆ

*การมอบอำนาจจากต่างประเทศ : คนไทยทำหนังสือมอบอำนาจผ่านสถานเอกอัครราชทูต (เอกสารที่ต้องจะต้องใช้ใบมอบอำนาจผ่านสถานทูตจะเป็นเอกสารที่สำคัญ เช่น โฉนดที่ดิน)

2) นำเอกสารที่ผ่านการรับรองจากสถานกงสุลที่ไทยมาให้นักแปล (Traducteur assermenté) แปลและประทับตรา ทาง Asiepro ของเรา มีบริการแปลเอกสารโดย Traducteur assermenté คอยบริการด้วย

3) นำเอกสารที่ผ่านการแปลและประทับตราจากนักแปลไปให้ทางสถานทูตไทยรับรองการแปลอีกครั้ง กับฝ่าย นิติกรณ์ของสถานทูตไทย ณ กรุงปารีส

การนำเอกสารไปประทับตรามีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1)เตรียมเอกสารประกอบ

 • แบบฟอร์มคำร้องขอใช้บริการงานนิติกรณ์ คลิกที่นี่ (กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน)
 • เอกสารภาษาไทยฉบับจริงที่นำไปแปล (ใช้เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการแปล จะส่งคืนพร้อมเอกสารแปลที่นำมารับรอง)
 • เอกสารประทับตรารับรองจากกรมการกงสุลจากประเทศไทยที่แปลเป็นภาษาฝรั่งเศสโดย Traducteur assermenté แล้ว
 • สำเนาหนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งาน จำนวน 1 ชุด
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนไทยที่มีอายุใช้งาน จำนวน 1 ชุด
 • ค่าธรรมเนียม 15 ยูโร (เงินสด) / ต่อ 1 ฉบับ 

2) ยื่นให้ฝ่ายนิติกรณ์ด้วยเอง ที่สถานทูตใช้เวลา 2 วันทำการ หากประสงค์จะรับเอกสารคืนทางไปรษณีย์ ให้เตรียมซองเปล่าแบบ lettre suivie ขนาดที่ไม่น้อยกว่าน้ำหนักของเอกสารมาด้วย โดยเขียนที่อยู่ของท่านบนหน้าซองเปล่าให้เรียบร้อย และมอบให้สถานเอกอัครราชทูตฯ เมื่อมายื่นคำร้อง

หรือสามารถยื่นคำร้องทางไปรษณีย์ได้เช่นกัน โดยเตรียมรายการเอกสารและซอง lettre suivie ให้ครบถ้วน และชำระค่าธรรมเนียมด้วยเช็คสั่งจ่าย Ambassade Royale de Thaïlande (แทนเงินสด) หลังจากนั้น นำทุกอย่างใส่ซองส่งมาที่ สถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีส (ที่อยู่ Ambassade de Thaïlande 8 rue Greuze 75116 Paris) วงเล็บหน้าซอง “แผนกนิติกรณ์”

*ข้อมูลอ้างอิงจาก สถานทูตไทยกรุงปารีส และ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ